การกองเก็บสินค้า

 การกองเก็บรักษา ไม้เรดิไพน์ ก่อนการนำไปติดตั้ง

1. เก็บในที่แห้ง และรักษาบริเวณที่กองเก็บให้แห้งอยู่เสมอ (ควรจะมีหลังคาคลุม)
2. ใช้ผ้าพลาสติกปกคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ความชื้น และละอองน้ำ
3. ขนถ่ายและเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังเสมอเพื่อป้องกันความเสียหาย
4. จัดวางลงบนระนาบเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นโดยตรง และการบิดงอจากการกดทับ

Storage and Handing
1. Keep RADIPINE Timbers is dry place all the time.
2. Use plastic sheet to cover timbers to protect from dust, moisture, vapor and dampness.
3. Carry or move timbers with care to prevent ant damage.
4. Place them on glues or footing to avoid direct contact on cement floor or ground that might contain moisture.

Visitors: 367,132